Vzkaz indiánského náčelníka každému člověku na Zemi

 

Hledící kůń se narodil v roce 1954 v Jižní Dakotě a ve věku pouhých dvanácti let mu byla předána zodpovědnost, stát se v pořadí 19. strážcem Posvátné dýmky Bílého bizoního telete, kterou lakotskému lidu spolu s posvátnými obřady předala Bílá bizoní žena. Celý svůj život usiloval o náboženskou svobodu, ochranu posvátných území, kulturní přežití a obrodu svého lidu.

V roce 1993 se spolu se stařešiny dalších národů v New Yorku zúčastnil konference Organizace spojených národů nazvanou "Pláč Země", kterou zahájil úvodní modlitbou.
V roce 1996 obdržel prestižní kanadskou cenu Wolf Award, která je udílena za celoživotní přínos pro Mír. Poprvé byla tato cena udělena prezidentu Jihoafrické republiky Nelsonu Mandelovi. V témže roce byl náčelník pozván do USA, aby promluvil o Míru a jednotě.
Setkal se také s Dalajlámou, aby tak navázal vztah mezi tibetským a lakotským národem.
Byl také pozván do New Yorku k provedení obřadu "Utírání slz" na místě útoku na Světové obchodní centrum.
 
Tento vzkaz je věnován právě Tobě, kdož čteš tyto řádky, nezapomeň.
Prosím, věnuj při čtení tichou myšlenku naší Zemi a všem lidem.

 
Mitákuye (Můj příbuzný),
 
já, Arvol Hledící kůň, náčelník národa Lakotů, Dakotů a Nakotů, Tě chci v této době požádat, abys pochopil domorodý pohled na to, co se událo v Americe, kterou nazýváme "Želvím ostrovem".
 
Již šest let soustředím svou práci na úsilí sjednotit celosvětové společenství prostřednictvím poselství, které jsme obdrželi při našich posvátných obřadech, o uznání Světového dne Míru a modlitby jako doby, kdy se máme duchovně sjednotit, každý po svém vlastním způsobu, nebo ve své víře ve Stvořitele. V poselstvích, která nám byla předána ze Starodávných proroctvích, jsme byli varováni před touto dobou, v níž dnes žijeme, ale také jsme dostali důležité poselství o tom, jaké řešení může tuto strašlivou dobu zvrátit.
 
Hloubku tohoto poselství můžeš docenit, když pochopíš význam Posvátných území. Je důležité, aby sis uvědomil celkovou vzájemnou propojenost toho, co se dnes děje, v souvislosti s přetrvávajícím masakrem, ke kterému dochází v jiných zemích i v naší Americe. Dozvídám se o těchto důležitých skutečnostech o Posvátných územích od svých 12ti let, kdy jsem obdržel Posvátný vak dýmky Bílého bizoního telete a jeho učení. Náš lid se snaží ochraňovat Posvátná území od počátku času. Lidé musí porozumět starosti o ochranu Posvátných území, která jde hlouběji, než ochrana svatyní postavených lidmi.
 
Naši lidé stavěli podobné stavby a svatyně, aby naznačili a připomněli význam síly Posvátného území. Po mnohá desetiletí jsme svědky jejich ničení, uvědomujeme si však, že to, co je důležité, leží pod nimi. Tato místa jsou znesvěcována už několik staletí a právě to nás přivedlo do tohoto nebezpečí celosvětové nestabilnosti.
 
Rozhlédni se kolem, naše Matka Země těmito násilnými zásahy těžce onemocněla a my stojíme na pokraji destrukce zdravého a životadárného přežití budoucích generací, dětí našich dětí.
 
Naši předkové se snažili před neustálými násilnými zásahy chránit naše Posvátné území v Jižní Dakotě zvané Posvátné Černé hory - "Srdce Všeho, co je". Naši předkové nikdy neviděli toto území ze satelitního pohledu, ale teď, když je tento obraz díky moderním technologiím k dispozici, vidíme, že pohoří má tvar srdce a když se obrázky ukazují v rychlém sledu za sebou, vypadají jako pulsující srdce. Diné ochraňují Velkou horu, kterou nazývají játry, a teď, když zde vznikají uhelné doly, trpíme a budeme trpět ještě více těžbou uhlí a s ní spojenými jedovatými procesy. Aboridžinové varovali před ničivými účinky globálního oteplování na korálové útesy, které považují za čističe krve Matky Země. Naše posvátná voda je znečištěna.
 
Mezi domorodými národy deštného pralesa se traduje, že deštný prales jsou plíce, které potřebují chránit. Brazilská vláda nyní schválila odtěžení 50 % tohoto Posvátného území. Národ Gvičin se potýká s problémem ropných vrtů na pobřežním území Arktické národní přírodní rezervace, která je Gvičinům známá jako "Tam, kde začíná život!" Pobřežní rovina je také místem zrodu různých jiných životních forem zvířecích národů. Smrt těchto zvířecích národů zničí i domorodé národy na tomto území.
 
Jak bude tento destruktivní vývoj po celém světě pokračovat, budeme svědky vymírání mnoha dalších zvířecích, rostlinných a lidských národů, protože lidstvo zneužívá moc a nechápe "rovnováhu života". Domorodí lidé varují, že tento destruktivní vývoj přivodí zkázu na celosvětové úrovni.
 
Jsou mnohá další domorodá poznání a vědění o Posvátných územích Matky Země a jejich propojení (čakrách Matky Země) s naším duchem, která budou mít dopad na naše budoucí pokolení. Tamní lidé dosud trpí touto kontaminací a přicházejí o svá živobytí právě teď, kdy píšu tato slova. Je zapotřebí, abychom se rychle posunuli k jiným formám energie, které budou bezpečné pro všechny národy na Matce a aby došlo k posunu v myšlení těch, kdo pokračují v ničení celého našeho celosvětového společenství. Pokud to neuděláme, síla destrukce nás přemůže. Naši předkové předpověděli, že jednoho dne bude voda na prodej. Tenkrát to bylo neuvěřitelné, vždyť vody bylo všude tolik, byla čistá a plná síly, výživných látek a ducha. Dnes si musíme čistou vodu kupovat a všechny výživné minerály z ní byly už stejně odstraněny - je to pouhá tekutina. Jednoho dne bude voda nad zlato, příliš drahá na to, aby si ji někteří mohli dovolit. Ne každý bude mít právo pít nezávadnou vodu. Nedokážeme docenit a ctít naše Posvátná území, chceme si urvat minerály a dary, které pod nimi leží, jako kdyby Matka Země byla pouhá zásobárna a nikoli samotný Zdroj Života.
 
Napadat národy a využívat další zdroje k dokonání zkázy a likvidace ve jménu Míru není řešením! Musíme pochopit, jak všechna tato rozhodnutí ovlivňují celosvětový národ. Ani my nebudeme imunní vůči jejich dopadům. To, že jsme připustili kontaminaci naší potravy a země, nyní ovlivňuje způsob našeho myšlení. "Choroba mysli" nakazila světové vůdce a mnoho členů našeho celosvětového společenství, kteří se domnívají, že odvetné útoky a destrukce národů přinesou Mír.
 
Naše proroctví říkají, že se nyní nacházíme na rozcestí. Buď se duchovně sjednotíme jako celosvětový národ, anebo nás čeká chaos, pohromy, choroby a slzy v očích našich příbuzných.
 
V dobách katastrof je smutné říkat, že pouze v takovouto dobu se duchovně sjednocujeme, ale nesmíme ji poskvrnit zlobou a odvetou. Jsme jediný druh, který si ničí Zdroj Života, tedy Matku Zemi, ve jménu moci, minerálních zdrojů a vlastnictví země, s použitím chemikálií a metod válčení, které začínají být nezvratné, protože Matka Země začíná být unavená a už neunese další dopady válek.
 
Žádám Tě, aby ses ke mně v tomto úsilí připojil. Máme vizi, že se lidé všech kontinentů bez ohledu na svou víru ve Stvořitele sjednotí na svých posvátných územích v posvátné chvíli, aby se spolu modlili, meditovali, rozmlouvali a podpořili tak posun energie k ozdravení naší Matky Země a přiblížili se univerzálnímu vědomí k dosažení Míru. S každým dnem, který nás přibližuje k tomuto dni společného soustředění, vyzývám národy celého světa, aby se připojily k celosvětovému šíření poznání, že každý z nás může přispět každým dnem, kdy kráčí ve vděčnosti za další den, který nám byl darován a začne se rozpomínat na vzdávání díků za posvátnou potravu, kterou nám také daruje naše Země, aby léčivá síla výživy mohla být nasměrována k tomu, aby ozdravila naši mysl a ducha.
 
Toto nové tisíciletí buď uvede věk harmonie, anebo přivodí konec života, tak jak ho známe. Hladomor, války a toxický odpad jsou charakteristickým znakem Velkého mýtu o pokroku a vývoji, který vládl minulému tisíciletí. Ocitli jsme se na místě a v době velké naléhavosti. Osud budoucích generací spočívá v našich rukou. Musíme pochopit, že existují dvě cesty, po kterých se můžeme svobodně vydat - pozitivní (poznámka L - kladná) cesta, nebo negativní (záporná)cesta, duchovní cesta, nebo materiální cesta. Je to jen naše volba - volba každého z nás a závisí pouze na nás.
 
Ty sám jsi ten, kdo se musí rozhodnout. Ty sám a pouze Ty můžeš učinit tuto rozhodující volbu. Podle toho, jak se rozhodneš, takovým se staneš a budeš kráčet tak, abys ctil, nebo nectil své příbuzné. Nemůžeš uniknout důsledkům svých rozhodnutí. Na Tvém rozhodnutí závisí osud celého Světa.
 
Musíš se rozhodnout. Nemůžeš se tomu vyhnout. Každý z nás přišel v tuto dobu sem na toto místo, aby osobně rozhodl o budoucnosti lidstva. Domníval ses, že by Stvořitel v době tak strašlivého nebezpečí tvořil zbytečné lidi? Poznej, že Ty sám JSI pro tento Svět nezbytný. Věř tomu!
 
Pochop, že je to zároveň požehnání i závazek. Tebe osobně je zoufale zapotřebí k tomu, abys zachránil duši tohoto Světa. Myslel sis, že jsi sem přišel pro něco menšího?
 
 
 
V Posvátném Kruhu Života, kde není začátku ani konce!
 
Mitákuye Oyásin,
Náčelník Arvol Hledící kůň
Strážce Posvátné dýmky Bílého bizoního telete 19. generace